Ders İçerikleri

SOC 201 – Sosyolojik Düşünme

Bu derste sosyoloji araştırmalarında ihtiyaç duyulan farklı metodlar genel bir yaklaşım çerçevesinde ele alınacaktır. Etnografi, mülakat, tarihsel-karşılaştırmalı çalışmalar, saha araştırması vb. gibi metodolojik yaklaşımlar üzerinde durulacaktır. Genel yazım teknikleri belge/bilgi toplama ve analizine dair somut sorular üzerinden araştırma önerisi çalışmalarına yer verilecektir. Derste, aynı zamanda sosyologların ve/ya genel anlamıyla sosyal bilimcilerin toplumsal ilişkileri nasıl analiz ettikleri, yorumladıkları ve anlam çıkardıkları gibi konular gündeme getirilecektir. Bu çerçevede, sosyolojik araştırma ve incelemelerin ilk safhasını oluşturan bilgi üretimi konusu üzerinde durulacaktır. Bu yaklaşımlar, sosyal bilimci hüviyetini kazanması öngörülen öğrencilere genel araştırma metodları hakkında fikir ve bilgi verecektir. Derslerde öğretim görevlisi ve öğrenciler arasında interaktif yöntem takip edilecek olup araştırma pratikleri ve denemeler üzerinden çalışmalar yürütülecektir. Bu çerçevede, öğrencilerin ikili ve grup çalışmalar yapmalarına olanak tanınacaktır. Öğrencilerin araştırma önerisi yazma ve saha çalışmaları gerçekleştirme vb. konularında görüş ve becerilerini artırmaları beklenmektedir.

SOC 204 – Nitel Araştırma Yöntemleri

Sosyal araştırmalarda nitel metotlar, toplumlar, kültürler ve bireyler hakkında nitelikli, derin bilgiler elde edilmesini sağlar. Bu derste öğrenciler nitel sosyal araştırmanın temel araç ve kavramları ile aşina olacaklardır. Kurs boyunca nitel araştırmanın anlatı, itiraf, etnografya, örnek olay, odak grup, sözel tarih gibi tekniklerini öğrenen öğrenciler böylece insanlık hallerini derinlikli olarak anlama ve kavrama kapasitesine sahip olacaklardır. Bu dersi alan öğrenciler kendi nitel araştırmalarını tasarlayarak uygulayabileceklerdir.

ANTH 202 – Sosyal-Kültürel Antropoloji

Bu dersin amacı sosyolojik araştırmaların başlangıcını oluşturan klasik kuramsal geleneğin kurucularını tanıtmaktır. Dönem boyunca öğrenciler, İbn Haldun’dan Tocqueville’e, Comte’dan Durkheim’e, Marx’a Weber’e, Simmel, Mead, Parsons and Goffman’a kurucu isimleri ve teorilerini, ait oldukları tarihsel dönemleriyle, temel varsayımlarıyla ve etkileriyle öğreneceklerdir. Bilindiği gibi, bir sosyoloji teorisi sosyal dünyayı anlamamızı ve onu anlamlandırmamızı sağlayan mantıksal kurgulardır. Bu sebeple bu dersin öğrencileri aynı zamanda bir teorinin iç mantığını ve onun gerçek durumlara nasıl uygulandığını da öğrenmiş olacaklardır.

SOC 301 – Klasik Sosyoloji Teorisi

Bu dersin amacı sosyolojik araştırmaların başlangıcını oluşturan klasik kuramsal geleneğin kurucularını tanıtmaktır. Dönem boyunca öğrenciler, İbn Haldun’dan Tocqueville’e, Comte’dan Durkheim’e, Marx’a Weber’e, Simmel, Mead, Parsons and Goffman’a kurucu isimleri ve teorilerini, ait oldukları tarihsel dönemleriyle, temel varsayımlarıyla ve etkileriyle öğreneceklerdir. Bilindiği gibi, bir sosyoloji teorisi sosyal dünyayı anlamamızı ve onu anlamlandırmamızı sağlayan mantıksal kurgulardır. Bu sebeple bu dersin öğrencileri aynı zamanda bir teorinin iç mantığını ve onun gerçek durumlara nasıl uygulandığını da öğrenmiş olacaklardır.

SOC 302 – Çağdaş Sosyoloji Teorisi

Bu dersin amacı çağdaş sosyoloji teorilerini ve bu teorilerin kurucularını güncel sorunlarla ilişkili olarak tanıtmaktır. Dönem boyunca öğrenciler, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Anthony Giddens, Jürgen Habermas, Niklas Luhmann gibi çağdaş sosyolojinin önemli isimlerin ve teorilerini, takip ettikleri gelenek ve toplumsallıklarıyla, temel varsayımlarıyla ve etkileriyle öğreneceklerdir. Bilindiği gibi, bir sosyoloji teorisi sosyal dünyayı anlamamızı ve onu anlamlandırmamızı sağlayan mantıksal kurgulardır. Bu sebeple, bu dersin öğrencileri, aynı zamanda bir teorinin iç mantığını ve onu gerçek durumlara nasıl uygulandığını da öğrenmiş olacaklardır.

SOC 403 – İbn Haldun Sosyolojisi I

Bu derste öncelikle İbn Haldun ve yaşadığı dönem öğrencilere tanıtılacaktır. Buna ilaveten, ders boyunca İbn Haldun’un topluma dair, umran, asabiye, bedavet ve hadaret gibi kavramlarını önce kavramaları, sonra ise bu kavramlar üzerinden daha ileri tartışmalar yapabilmelerini temin etmek hedeflenecektir.

SOC 306 – Türkiye’de Toplumsal Düşünce Tarihi

Bu dersin amacı Osmanlı modernleşmesinden günümüze Türkiye’de sosyolojinin doğuşunu ve gelişmesini tartışmaktır. Dönem boyunca öğrencilerden, Katip Çelebi’den başlayarak 19. yüzyıldan günümüze ülkemize sosyolojinin ve sosyolojik düşüncenin gelişimine katkıda bulunan Ahmet Cevdet Paşa, Ziya Gökalp, Prens Sabahattin, Ahmet Rıza, Said Halim Paşa, Mehmet İzzet, Cahit Tanyol, Cavit Orhan Tütengil, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Niyazi Berkes, Behice Boran, Mübeccel Belik Kıray, İbrahim Yasa, Mümtaz Turhan, Erol Güngör, Sabri F. Ülgener, İdris Küçükömer, Baykan Sezer, Şerif Mardin gibi isimler ve görüşleri, ait oldukları dönemler ve temsil ettikleri teorik temelleriyle, incelenerek tartışılacaktır.

ANTH 208 – Medya Antropolojisi

Bu dersin amacı Osmanlı modernleşmesinden günümüze Türkiye’de sosyolojinin doğuşunu ve gelişmesini tartışmaktır. Dönem boyunca öğrencilerden, Katip Çelebi’den başlayarak 19. yüzyıldan günümüze ülkemize sosyolojinin ve sosyolojik düşüncenin gelişimine katkıda bulunan Ahmet Cevdet Paşa, Ziya Gökalp, Prens Sabahattin, Ahmet Rıza, Said Halim Paşa, Mehmet İzzet, Cahit Tanyol, Cavit Orhan Tütengil, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Niyazi Berkes, Behice Boran, Mübeccel Belik Kıray, İbrahim Yasa, Mümtaz Turhan, Erol Güngör, Sabri F. Ülgener, İdris Küçükömer, Baykan Sezer, Şerif Mardin gibi isimler ve görüşleri, ait oldukları dönemler ve temsil ettikleri teorik temelleriyle, incelenerek tartışılacaktır.

ANTH 209 – Ortadoğu Kültürleri

Bu derste, “Ortadoğu” olarak bilinen bölge, ders içindeki tartışmaların merkezinde yer alacaktır. Stereotiplerden, ulus ve ulus-devletin çıkış ve yükselişine ve sömürgeciliğin oluşumundan kentsel hayata, ölüm ve tıbbi antropoloji kavramlarına kadar çeşitli temalar, bölge toplumları yakından incelenerek, antropolojik bir perspektifle ele alınacaktır. Bu ders, daha büyük resimle ilgilenen makro yaklaşımlara odaklanmak yerine, günlük yaşamı çevreleyen politik, sosyal ve kültürel bağlamlar hakkında ipuçları veren detayları fark etme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders boyunca, klişeleşmiş Avrupa-merkezci yaklaşım çeşitli yönlerden eleştirilecek ve alternatif teorik perspektifler karşılaştırmalı bir usulle ve derinlemesine tartışılacaktır.

ANTH 210 – Türkiye Etnografyası

Bu dersin amacı modern Türkiye tarihi ve toplumunu farklı açılardan inceleme ve anlamaya çalışmaktır. Derste, bu alanda ortaya çıkmış olan sosyolojik-antropolojik çalışmaları eleştirel bir göz ile ele alınacaktır. Bu derste, Türkiye toplumunun oluşturduğu farklı dini ve etnik kimlikleri tarih, kimlik, dil, aidiyet ve toplumsal hafıza ekseninde tanıma, inceleme, anlama ve bu çoğulcu yapıyı var eden dinamikleri tahlil etmeyi hedeflenmektedir.

ANTH 309 – Antropolojik Düşünce Tarihi I

Bu dersin amacı öğrencilere tarihsel süreç içerisinde gelişim gösteren antropolojik düşünceyi ve antropoloji disiplininin kurucu isimlerini, teorilerini, etnografik saha araştırmalarını ve ortaya çıkan farklı geleneklerini (Amerikan, İngiliz, Fransız ve diğerleri) sunmaktır. Bu ders iki dönem öğretilecektir. Dersin ilk döneminde farklı coğrafya ve medeniyet havzalarında ortaya çıkan erken dönem antropolojik düşünceleri inceleyerek bu düşüncelerin 19.yy sonlarında antropoloji disiplininin ortaya çıkmasına nasıl zemin hazırladığı üzerinde durulacaktır. 20.yy erken döneminde kendini belli eden Amerikan ve İngiliz antropoloji geleneklerinin kurucuları öğrenilecektir.

ANTH 310 – Antropolojik Düşünce Tarihi II

Bu dersin ikinci döneminde, 1940-1950’lerde etkili olan yeni evrimci ve materialist teoriler ve teorisyenler (L. White, J. Steward, M. Harris, and E. B. Leacock) işlenerek antropolojik düşüncenin evrildiği farklı safhalar analiz edilecektir. Daha sonraki dönemlerde ortaya çıkan ve antropolojik düşünceyi derinden etkileyen C. Levi-Strauss, V. Turner, C. Geertz and M. Douglas gibi antropologlar ve çalışmaları incelenecektir. Dersin son safhasında, S. Ortner, P. Bourdieu, E. Wolf, M. Sahlins, M. Foucault and T. Asad gibi son döneme damgasını vurmuş ve etkileri hala devam eden antropologlar ve çalışmaları eleştirel bir perspektif ile işlenecektir.

ANTH 316 – Duygu Antropolojisi

İnsanoğlunun doğasının en önemli özelliklerinden biri olan duygu(lar) sosyal bilimler ve özellikle sosyoloji-antropoloji çevrelerinde son zamanlara kadar ıskalanan konulardan biri olmuştur. Duygular evrensel midir yoksa kültürden kültüre farklılıklar göstermekte midirler? Duygular psikolojik-bireysel yönlerinin ötesinde kültürel-kolektif olgular mıdırlar? Bu dersin amacı sosyolojik ve antropolojik perspektifler ile duyguları (aşk, nefret, sevinç, üzüntü, ölüm, öfke, korku, vb.) bireysel ve kolektif tecrübeler ve kültürel pratikler olarak analiz etmeyi hedeflemektedir.

ANTH 407 – Devlet Antropolojisi

Bu ders devlet mekanizmasını ve ulus-devlet yapılarını siyasal şiddet ve hegemonya ekseninde irdelemektedir. Modern devletin inşa sürecini Weber, Gramsci, Althusser, Foucault ve Agamben gibi düşünürler üzerinden anlama çabasının ortaya konulacağı bu derste Benjamin, Arendt, Sartre ve Fanon gibi düşünürlerde eklemlenerek siyasal şiddet olgusunun modern devletin temel araçlarından birisine nasıl dönüştüğünün arkeolojisi yapılacaktır. Bu ders öğrencileri modern devlet, siyasal şiddet, egemenlik ve güç gibi kavramlar üzerine yeni sorgulamalar yapmaya teşvik edecektir.

ANTH 411 – İslam Antropolojisi

Dünyada etki alanı geniş önemli dinlerden bir olan İslam dini farklı coğrafyalarda çok çeşitli toplumların sosyal, kültürel, ekonomik, psikolojik-ruhsal, siyasal, hukuki ve daha birçok yönlerini şekillendirmiş ve etkilemeye devam etmektedir. Bu dersin amacı İslam ve Müslümanlar üzerine yapılmış olan sosyolojik ve antropolojik çalışmaları eleştiriye tabi tutarak “İslam Antropolojisi” ve “İslami Antropoloji” tartışmalarına dahil olmak ve yeni epistemolojik, ontolojik ve metodolojik analiz ve çıkarımlarda bulunmaya teşvik etmektir.

HIST 210 – Milletler ve Milliyetçilik

Ulus nedir? Kavramın tek bir tanımı var mı? Uluslar tarihin başlangıcına kadar uzanabilir mi? Yoksa icat mı edildi? Hayal mi yoksa gerçek mi? Sekülerleşme ve milliyetçilik arasındaki ilişki nedir? Bireycilik ve milliyetçilik mutlak surette birbiriyle çelişiyor mu? Bu derste, bu tür sorular ışığında, insan toplulukları, uluslar ve milliyetçilik ideolojisi derinlemesine tartışılacaktır. Aydınlanmadan başlayarak, modernleşme ve sekülerleşme sürecinin ayrıntılarına girdikten sonra, bu süreçler ve milliyetçiliğin yükselişi arasındaki ilişki ele alınacaktır. Milliyetçilik teorileri ile ilgili olarak, tarihte köklü entiteler olarak uluslara yaklaşımlar ve onları modern fenomen olarak ele alan bakış açıları karşılaştırılacaktır. Bu bağlamda, öğrencilerden alanın önemli teorisyenleri olan Ernest Gellner, Ellie Kedourie, Benedict Anderson, Eric Hobsbawm ve Benedict Anderson’un eserlerini okumaları beklenecektir. Son olarak, din ve milliyetçilik arasındaki karmaşık ve belirsiz ilişki, farklı bakış açıları ışığında tartışılacaktır.

SOC 315 – Geç Osmanlı İmparatorluğu Gündelik Hayatın Sosyolojisi

Bu ders, geç Osmanlı İmparatorluğu’ndaki gündelik hayatı sosyolojik bir bakış açısıyla belirli konulara odaklanarak ele almayı amaçlamaktadır. Her şeyden önce, dönem boyunca modern sosyal bilimler olarak tarih ve sosyolojinin birleşmesi tartışmaların merkezinde olacaktır. Öğrencilerden, zayıflayan bir imparatorluğun toplumunun kılcal damarlarına daha derinlemesine bakmaları istenecektir. Dini yaşamdan aileye, zaman anlayışındaki değişmeden, kahvehaneler aracılığıyla gözetleme pratiklerine kadar kadar çok çeşitli konular ele alınacaktır. Buna ek olarak, tüm tartışmalar çağdaş zamanlarla, özellikle de bugünün Türkiye’siyle ilişkilendirilecek ve öğrencilerden diğer derslerde kazandıkları teorik bakış açısıyla karşılaştırmalar yapmaları istenecektir.

HIST 487 – Tarihte Devrimler

Bu dersin amacı, öğrencilere, devrimleri anlamada ve yorumlamada kullanılan temel teorik yaklaşımları kazandırarak, onların Fransız Devriminden Rus devrimine, Çin devriminden İran İslam devrimi gibi günümüz devrimlerine büyük devrimlerin anlaşılmasında eleştirel bir bakış açısı geliştirmelerini sağlamaktır. Devrimler genellikle savaş ve/veya iç çatışmalarla birlikte ortaya çıktığı için bu olgularla karşılıklı ilişkileri bağlamında, tarihsel bir yaklaşımla, karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Devrimlerin sebeplerinin, sonuçlarının toplumların ve rejimlerin dönüşümündeki rollerinin incelenmesi bu dersin temel amaçlarını oluşturmaktadır.

SOC 205 – Toplumsal Cinsiyet

Bu derste toplumsal cinsiyet olgusu ve bu alanda ortaya konulmuş teorik tartışmalar, kavramlar ve kuramlar eleştirel bir perspektifle incelenmesi, tartışılması ve analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Cinsiyet rollerinin belirlenmesi ve şekillenmesinde din ve toplum gibi iki temel olgunun nasıl belirleyici roller oynadıkları değerlendirilecektir.

SOC 206 – Feminist Düşünce

Bu ders cinsiyet, cinsiyet roller ve eşitsizlikler üzerine ortaya çıkan genel tartışmaları, ideolojileri ve teorileri eleştirel ve sosyolojik bir perspektif ile sunacaktır. Bu derste, feminist düşüncenin gelişim süreci farklı çalışmalar, düşünce okulları ve gelenekler üzerinden ve interdisipliner bir yaklaşım ile tartışılacaktır.

SOC 207 – Sosyal değişim

Bu dersin amacı öğrencilerin sosyal değişim ile ilgili klasik ve çağdaş sosyolojik teorileri analiz etme kapasitesini geliştirmelerini sağlamaktır. Bu derste, 19 yüzyıldan günümüze kadar geliştirilen sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel değişmeyi izaha yönelik teorileri, disiplinler arası bir yaklaşımla öğrenen öğrenciler, kazandıkları kavramsal ve analitik becerileri günümüz toplumlarındaki değişmeyi küresel, ulusal, yerel ve bireysel düzeyde anlamada kullanabileceklerdir.

SOC 208 – Ekonomi ve Toplum

Bu dersin amacı öğrencileri iktisat sosyolojisinin kavramlarına aşina kılmaktır. Bilindiği gibi iktisat sosyolojisi, ekonomiyi diğer sosyal yapı ve süreçlerden ayırmanın temelde yanlış ve insanlık halleri ile çelişik bir durum olduğunu savunur. Bu sebeple bu dersin öğrencileri, dönem boyunca, ekonomi, toplum, birey, grup ve örgütlerin birlikte varoluşlarına ve karşılıklı etkileşimlerine nasıl bakılması ve nasıl analiz edilmesi gerektiğini öğrenerek, doğuşundan günümüze kadar kapitalist süreçler üzerine eleştirel düşünme ve analiz etme becerilerini elde edeceklerdir.

SOC 406 – Tarihsel Sosyoloji

Bu ders, sosyal bilimin iki ayrı disiplini olan Tarih ve Sosyoloji’nin kesiştiği noktada yer alır ve tarihsel analizi sosyolojik sorgulamaya eleştirel bir boyut olarak eklemeyi amaçlamaktadır. Ders boyunca, bu bakış açısı sosyal bilimin çeşitli sorularına yansıtılacaktır. Bir yandan, öğrencilere Theda Skocpol, Parry Anderson ve Michael Mann gibi alanın önde gelen bilim adamlarının eserleri tanıtılacak, öte yanda daha çağdaş ve eleştirel yaklaşımlar da tartışılacak. Dersin bir başka amacı da millet ve ulus-devlet gibi bazı kavramların tarihsel kökenlerini inceleyerek bu kavramların tarihi anlamda ne derece yeni ve modern olduklarını göstermektir. Son olarak, kapitalizmin dünya genelinde her şeyi kapsayan bir ekonomik sistem olarak ortaya çıkması ve kademeli olarak baskınlaşması sınıf içi tartışmaların merkezinde yer alacak. Kapitalizme karşı toplumsal ve politik bir tepki olarak, işçi sınıfının yükselişi ve toplumsal hoşnutsuzluklara dayalı toplumsal hareketler de bu çerçevede ele alınacak.

SOC 216 – Çocukluk ve Aile Sosyolojisi

Çocukluk nedir ve ailenin toplumdaki rolü nedir? Bu ders karşılaştırmalı bir bakış açısıyla toplumdaki çocuk ve aileye odaklanmaktadır. Çoğu toplumda çocukların durumu ve rolü ile ilgili fikirler zamanla değişmiştir. Dersin ilk bölümünde çocukların geçmişte nasıl düşündüklerine bakılacaktır. Çocuk ve çocukluk fikri, modern toplumda, pastoral bir çocukluk masumiyeti çağından, sosyal sorunlar olarak çocuklar üzerinde yoğunlaşmaya kadar, belirli bir imajı benimsemiştir. Ailelerin ve ailenin rolünün hem gelişmiş hem de gelişmekte olan toplumlarda geçen yüzyılın başından bu yana önemli değişikliklere uğradığı söylenebilir. Bu değişiklikler kadınların statüsünü, anneler olarak rollerindeki değişiklikleri ve erkeklerin baba olarak rollerindeki değişiklikleri içerir. Ailenin tanımları hangi yollarla genişlemektedir ve bu genişleyen tanımın çocuklar ve toplum için olası sonuçları nelerdir? İnceleme ve karşılaştırma altındaki alanlar arasında çocuklar ve çocukluk, ebeveynlik ve kadınların durumu, çalışan anneler ve erkeklerin baba, boşanma ve değişen aile biçimleri olarak durumu yer almaktadır. Farklı teorik perspektifler araştırılacak ve haftalık konularla ilgili bazı temel metinlerin yanı sıra kesinlikle sosyolojik literatür olmayabilecek ek ders materyalleri de gözden geçirilecektir. Bu ders öğrencilerin eleştirel düşünürler olarak becerilerini daha da geliştirmelerine ve karşılaştırmalı bir bakış açısının çocukluk, ebeveynlik ve ailenin farklı toplumlardaki rolünün nasıl daha derin ve daha incelikli bir anlayışa yol açabileceğini düşünmelerine yardımcı olacaktır.

SOC 309 – Din Sosyolojisi

Bu ders modern toplumlarda dinin sosyolojik çalışmalarını merkezinde yatan teori ve kavramları araştırmayı amaçlamaktadır. İlk aşamada, bu çalışma alanında metodolojik ve teorik meseleler kısaca açıklanacaktır. Din sosyolojisinin gelişim aşamaları, özellikle de Batı Avrupa’daki sosyo-politik değişimler göz önünde bulundurularak ele alınacaktır. Öğrenciler din sosyolojisinin teorik yönlerini tartışmak üzere yönlendirilecektir. Sosyolojik bir araştırma nesnesi olarak din, modern ve post-modern toplumlarda yeri, işlevi ve diğer sosyal kurumlarla ilişkileri noktasında mercek altına alınacaktır. Ayrıca, bu ders, birçok modernite türünü, özellikle de doğu toplumlarındakini, anlama yolunda kapılar açacaktır. Bu bağlamda, çeşitli toplumların süreçleri karşılaştırmalı bir şekilde ele alınacaktır. Tüm bu tartışmalarda dinin yeri kaçınılmaz olarak dikkate alınacaktır. Zira, çeşitli toplumlarda dindarlığın toplumsal bir güç olarak yeniden canlandırılması üzerine yapılan tartışmaların öneminin yeninden kazanılmasından bu yana, sekülerleşme ve modernleşmeye meydan okumak kaçınılmaz bir konu haline gelmiştir.

SOC 310 – Toplumsal Tabakalaşma

Sosyal tabakalaşmaya giriş mahiyetindeki bu ders iktidar, eşitsizlik, toplumsal ayrıcalıklar ve toplumsal hareketlilik gibi konuları ele alacaktır. Dersin amacı toplumsal, ekonomik ve siyasal eşitsizliklerin sebeplerini incelemektir. Ders boyunca öğrencilerden, gelir ve servet kadar eğitim ve iktidarın da tarih boyunca neden eşitsiz olarak dağıldığını, bu eşitsizliklerin tarihsel olarak neden ve nasıl değiştiği gibi sorunlar üzerinde düşünmeleri istenecektir. Toplumsal sınıf analizleriyle öğrenciler, modern toplumların sınıf yapıları hakkında eleştirel bir bakış açısına sahip olacaklardır.

SOC 311 – Siyasal Sosyoloji

Bu disiplin, siyaset bilimi ve sosyolojinin kesiştikleri noktada yer alır. Bu nedenle, ders süresince siyasi iktidar ve bu iktidar üzerinde önemli etkileri olan toplumsal dinamikler derinlemesine tartışılacaktır. Buna ek olarak, sosyal gruplar arasındaki çatışmaların siyasete nasıl yansıdığı öğrencilerle birlikte analiz edilecektir. Derslerde ele alınan teorileri özellikle çağdaş Türk siyasetine uygulamaları beklenecektir.

SOC 312 – Eğitim ve Toplum

Bu derste, daha iyi eğitim alabilenlerin ve eğitime erişimde dezavantajlı olanların toplumsal kimliklerine özel bir vurgu yapılarak eğitim ve toplum arasındaki ilişki geniş bir şekilde tartışılacaktır. Eğitim alanların okul hayatlarında sosyal arka planlarının bir etkisi olup olmadığı sorusu akılda tutularak, öğrenciler hem Türkiye örneğini hem de diğer ülkeleri düşünmek ve tahlil etmeye teşvik edileceklerdir. Bu dersin sonunda, derse katılanlar, modern toplumlarda eğitim ile ilgili bir daha derin bir kavrayış geliştirebileceklerdir.

SOC 318 – Toplumsal Hareketler

Toplumsal hareketler uzun zamandır Sosyolojinin konusu olmuştur. Bu derste aşağıdaki sorular takip edilecektir: Bu hareketleri hangi faktörler tetikler? Toplumsal hareketlerin arkasındaki dinamikler nelerdir? Dünyaya yayılma biçimleri ile ilgili bir model var mıdır? Ders süresince sivil haklar ve kadın hakları gibi önemli toplumsal hareketler, ilgili teorilerin ışığı altında araştırılacaktır.

SOC 409 – Göç ve Mülteciler

Yakın zamanlarda göç ve mülteci araştırmaları ülkemizde ve dünyada önde gelen akademik alanları haline gelmiştir. Özellikle yakın ve uzak coğrafyalarda sürüp giden iç çatışmalar ve savaşlar sebebiyle milyonlarca insan yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalmakta, kendilerini güvende hissedecekleri ülkelere büyük zorluklar içinde, ağır bedeller ödeyerek göç etmeye çalışmaktadır. Ülkemiz için olduğu kadar tüm dünya ülkeleri için göç ve mültecilik sorunu bir insanlık dramı haline gelmiştir ve öngörülebilir bir gelecek içinde de bir insanlık dramı olmaya devam edecektir. Bu sebeple bu dersin kapsamını tarihsel bir bakış açısı içinde savaş, göç, mülteci krizi, yoksulluk, yerinden edilme konuları oluşturacaktır. Ders boyunda öğrenciler metodolojik olarak etnografik, nitel ve nicel sosyolojik ve antropolojik yaklaşımlar kazandırılacaktır.

SOC 410 – Kent Çalışmaları

Bu dersi amacı, tarihsel perspektif içinde, öğrencilere kentlerin doğuşu, gelişmesi ve kentleşme süreçlerinin anlaşılmasında sosyolojik bir bakış açısı kazandırmaktır. Bu derste öğrenciler kentleşmeye ekonomi, sanayi ve siyasette meydana gelen gelişmelerle ilişkilendirilmiş bir bakışla yaklaşmayı öğreneceklerdir. Böylece öğrenciler, modern zamanlarda kentleşmenin toplumsal formları nasıl etkilediğini, nasıl bir tek biçimliliğe yol açtığını, teorik gelişmelerin ışığında, eleştirel bir bakış açısından araştırabileceklerdir.

SOC 413 – Vatandaşlık ve İnsan Hakları

Bu derste öğrencilere vatandaşlık ve insan hakları kavramlarının yanı sıra bu kavramların tarihsel kökenleri tanıtılacaktır. Bu çerçevede, şehir ve vatandaşlık fikrinin kökeni ve ortaya çıkışı tartışılacaktır. İnsan hakları ve vatandaşlık arasındaki kritik ilişki, evrenselcilik ve görelilik fikirleri etrafındaki tartışmalarla birlikte analiz edilecektir.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur